groessen.jpg

Nieuws

Duurzame aanleg A15

De plannen ten aanzien van het doortrekken van de A15 liggen momenteel ter ondertekening bij minister Schulz. Het plan, zoals dat nu voorligt, is, vanuit het oogpunt van bewoners in het hele gebied, verre van de gewenste uitvoering. 

Bij de aanleg van de Betuwelijn is in het verleden gekozen voor een tunnel, terwijl bij de doortrekking van de A15 is gekozen voor een brug. Een vreemde keuze, daar de uitgangspunten o.b.v. de milieuwetgeving niet of nauwelijks veranderd zijn. Dat er een oplossing gevonden moet worden voor een betere toekomstige verkeersafwikkeling in ons gebied is duidelijk, echter dat kan en mag niet gebeuren met een te zware belasting van het milieu en onze leefomgeving. Daarom zijn we als Stichting Duurzame aanleg A15 bezig, samen met diverse bewonersgroepen uit de Liemers en Lingewaard, om het tracé zoals dat nu voorligt van tafel te krijgen.
De enige en ook laatste kans hiertoe is om na de ondertekening van het Tracébesluit (op 9 maart a.s.) de gang naar de Raad van State te nemen en daar de gevolgde procedures kritisch te laten toetsen. We zijn er, met onze advocaat, van overtuigd dat we een zeer serieuze kans op succes hebben. 

Onder het motto “Samen sterk” hebben bewonersgroepen vanuit de Liemers en Lingewaard de handen ineengeslagen en de stichting “Duurzame aanleg A15” opgericht. De stichting heeft een gerenommeerde advocaat ingeschakeld (Robert van der Velde) die ervaring heeft met dergelijke projecten en die van mening is dat hier goede mogelijkheden liggen.
Om de benodigde gelden bij elkaar te krijgen om de juridische procedure te kunnen doorlopen is een geldinzamelingsactie opgezet. Deze actie loopt goed, momenteel is ruim de helft van de benodigde gelden ingezameld. 

Strijd met ons mee en steun deze laatste poging voor een meer duurzame oplossing (tunnel, verdiepte aanleg, geluidsschermen, goede landschappelijke inpassing). Dit is onze (uw) laatste kans op een betere uitvoering! 

Doneer een vrijwillige bijdrage via www.whydonate.nl (zoek op A15) en doneer!
Of stort uw bijdrage op de bankrekening van de Stichting “ Duurzame aanleg A15” NL95RABO 0314704078

Stichting “Duurzame aanleg A15”

Stichting Dorpsraad Groessen

Met de dorpsraad Groessen wordt beoogd in onderlinge samenwerking tussen gemeente en de daarin woonachtige bewoners te werken aan de kwaliteit en borging van de kwaliteit ten aanzien van het:

  • Bevorderen van de sociale samenhang en de leefbaarheid van het dorp Groessen.      
  • Bevorderen van de communicatie tussen gemeente en burgers
  • Bevorderen van betrokkenheid en participatie van bewoners

De dorpsraad kan gevraagd en ongevraagd advies geven over allerlei zaken die de leefbaarheid en de veiligheid van de wijk kunnen beïnvloeden. Het gaat daarbij niet om zaken die betrekking hebben op individuele burgers of zaken van wijkoverstijgende aard.

Verder kan de dorpsraad door de rechtstreekse links met politie, Vivare en de gemeente veel slagvaardiger zaken tot stand brengen. Met alle wijk- en dorpsraden is op 5 maart 2008 een convenant afgesloten waarin taken en bevoegdheden van de dorps-/wijkraad en de ondersteuning namens de gemeente is vastgelegd.

De gedachte achter de dorpsraad is de wens de leefbaarheid in Groessen positief te beïnvloeden. Wanneer zeggen mensen dat ze in een prettige wijk wonen? Wanneer voelen ze zich er veilig? Dit heeft alles te maken met de manier waarop mensen met elkaar omgaan, maar ook met het voorzieningenniveau in het dorp. Voor het ene zijn vooral de dorpsbewoners zelf aan zet, voor het andere zullen met name gemeente, politie en de woningcorporatie zich moeten inzetten.

U bent van harte welkom deel te nemen aan een van de commissies.