groessen.jpg

Nieuws

Nieuwe fase voor woningbouwplan ‘Onder de Toren’

Naar aanleiding van de Dorpsvisie uit 2013 heeft Dorpsraad Groessen samen met Buro Sant en Co een plan ontwikkeld voor het dorpshart van Groessen. Het woningbouwplan ‘Onder de Toren’ is daar onderdeel van. De Dorpsraad heeft hierbij een belangrijk doel voor ogen: betaalbare woningbouw voor Groessen. Het plan is eind 2019 gepresenteerd aan de inwoners van Groessen. Als alles volgens plan verloopt, start de bouw medio 2022 en gaat de wens van de Dorpsraad en veel inwoners van Groessen in vervulling.

Planuitwerking
Op dit moment worden de plannen door Hoedemakers bouw en ontwikkeling verder uitgewerkt. Ook wordt gestart met het uitvoeren van diverse onderzoeken en het opstellen van het bestemmingsplan, dat volgens planning in de 2e helft van 2021 in procedure wordt gebracht. Bij de uitwerking van het plan zijn het inpassen van de gronden voor Schutterij EMM, parkeren, waterberging voor de afvoer van regenwater en de woningarchitectuur belangrijke aandachtspunten. Alle betrokkenen werken samen aan een divers en betaalbaar plan voor een brede doelgroep in Groessen.

Onderzoek Archeologie
De woningbouwlocatie bevindt zich op een plek met een ‘hoge archeologische verwachtingswaarde’. Om dat verder te onderzoeken is een eerste archeologisch onderzoek met proefsleuven al uitgevoerd. In de proefsleuven zijn voorwerpen met een hoge archeologische waarde gevonden. Daarom is er een plan gemaakt om het hele bouwterrein te onderzoeken. Lokale amateurarcheologen krijgen de mogelijkheid om hier een rol in te spelen. Op deze manier wordt een belangrijk stuk historie van Groessen zichtbaar en bewaard. Het onderzoek is klaar vóórdat de bouw start.
Op een later tijdstip worden de uitkomsten uit het archeologisch onderzoek met de bewoners van Groessen gedeeld.

Informatiebijeenkomst
Voor geïnteresseerden wordt komend voorjaar een informatiebijeenkomst gepland, waarbij de plannen verder worden toegelicht en er gelegenheid is om hierop te reageren. Dit organiseren we het liefst op locatie. Meer informatie hierover volgt.

Stichting Dorpsraad Groessen

Met de dorpsraad Groessen wordt beoogd in onderlinge samenwerking tussen gemeente en de daarin woonachtige bewoners te werken aan de kwaliteit en borging van de kwaliteit ten aanzien van het:

  • Bevorderen van de sociale samenhang en de leefbaarheid van het dorp Groessen.      
  • Bevorderen van de communicatie tussen gemeente en burgers
  • Bevorderen van betrokkenheid en participatie van bewoners

De dorpsraad kan gevraagd en ongevraagd advies geven over allerlei zaken die de leefbaarheid en de veiligheid van de wijk kunnen beïnvloeden. Het gaat daarbij niet om zaken die betrekking hebben op individuele burgers of zaken van wijkoverstijgende aard.

Verder kan de dorpsraad door de rechtstreekse links met politie, Vivare en de gemeente veel slagvaardiger zaken tot stand brengen. Met alle wijk- en dorpsraden is op 5 maart 2008 een convenant afgesloten waarin taken en bevoegdheden van de dorps-/wijkraad en de ondersteuning namens de gemeente is vastgelegd.

De gedachte achter de dorpsraad is de wens de leefbaarheid in Groessen positief te beïnvloeden. Wanneer zeggen mensen dat ze in een prettige wijk wonen? Wanneer voelen ze zich er veilig? Dit heeft alles te maken met de manier waarop mensen met elkaar omgaan, maar ook met het voorzieningenniveau in het dorp. Voor het ene zijn vooral de dorpsbewoners zelf aan zet, voor het andere zullen met name gemeente, politie en de woningcorporatie zich moeten inzetten.

U bent van harte welkom deel te nemen aan een van de commissies.